Preloader image


Apie mūsų "Gandriuką"

Apie mus

Mūsų veikla

 • Teikiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas pagal patvirtintas valstybines programas bei pedagogų parengtą Vilniaus lopšelio - darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Sudarome higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą.
 • Organizuojame kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.
 • Kuriame ir tobuliname ugdymosi aplinką.
 • Teikiame švietimo pagalbą šeimoms.
 • Institucijos tipas - Valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tipas – lopšelis - darželis, juridinis statusas – juridinis asmuo.
 • Įstaigos priklausomybės tipas - Savivaldybės. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Ugdymo forma – dieninė. Ugdymo kalba – lietuvių. Įstaiga išlaikoma steigėjo lėšomis.
 • Įstaigos struktūra:
 • Vaikų lopšelis (1 – 3 metų vaikams) – 2 grupės;
 • Vaikų darželis (3 – 5 (6) metų vaikams) – 7 grupės;
 • Priešmokyklinio ugdymo grupės – 3 grupės.
 • Grupės komplektuojamos vadovaujantis įstaigos nuostatuose nustatyta tvarka. Darželyje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Veikia papildomo ugdymo būreliai. Įstaiga dirba 12 val. per dieną.