Darbas karantino sąlygomis

Darbas karantino sąlygomis

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Gandriukas“

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.

įsakymu Nr.60-V

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „GANDRIUKAS“

DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)

 

 

KARANTINO METU DARBAS IR UGDYMO PROCESAS ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU.

Eil.

Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo terminas

Atsakingi vykdytojai

1.

Darbuotojų izoliacijos grįžusių ne tik iš viruso COVID-19 paveiktų regionų, bet ir iš užsienio užtikrinimas.

14 dienų laikotarpiu (grįžus ne tik iš viruso COVID-19 paveiktų regionų, bet ir iš užsienio)

Įstaigos vadovas

 

2.

Kreipimasis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl nedarbingumo suteikimo (nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu). 

Nedelsiant

(grįžus iš viruso COVID-19 paveiktų regionų)

Darbuotojai, grįžę iš viruso COVID-19 paveiktų regionų

3.

Saugumo priemonių įstaigoje taikymas:

  1. Dezinfekavimo, asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ir saugaus atstumo laikymasis;
  2. Planuotų vizitų atšaukimas;
  3. Planuotų atostogų atšaukimas;
  4. Renginių atšaukimas;
  5. Draudimas organizuoti ir dalyvauti renginiuose/susitikimuose.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Įstaigos vadovas ir darbuotojai

 

4.

Saugaus elgesio rekomendacijų darbuotojams teikimas, darbuotojų konsultavimas kilus klausimams dėl COVID-19 (telefonu ar kitu nuotoliniu būdu).

Nuolat

Įstaigos vadovas

 

5.

Mokytojų ir mokinių skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultavimo užtikrinimas telefonu +37061686430 (8.00 – 17.00 val.).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

IT specialistas

6.

Nuolat viešina ir atnaujina informaciją apie COVID-19 ir jo prevenciją įstaigos internetiniame puslapyje, el. laiškais.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

IT specialistas

7.

Nuolat viešina ir atnaujina informaciją apie įstaigos nuotolinį darbą, parengia dažniausiai užduodamų klausimų skiltį internetiniame puslapyje (DUK).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

IT specialistas

8.

Komunikuoja tik LR Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintą informaciją, remiasi patikimais šaltiniais.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Įstaigos vadovas

9.

Komunikuoja ir informuoja darbuotojus apie nuotolinio darbo bendrovėje organizavimo tvarką, teikia konsultacijas, aprūpina reikalingomis darbo priemonėmis.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Įstaigos vadovas

10.

Susitikimus organizuoti pasitelkiant konferencinių pokalbių programas.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Įstaigos vadovas

11.

Nustato dezinfekcinių priemonių poreikį, organizuoja jų pirkimą ir išdavimą darbuotojams.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

12.

Teikia už patalpų valymą atsakingiems asmenims, valymo ir dezinfekavimo instrukcijas.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

 

13.

Darbo vietų ir bendrojo naudojimo patalpų paviršių valymas drėgnuoju būdu ir dezinfekavimas.

Ne rečiau kaip 1 kartą per dieną (ekstremaliosios situacijos laikotarpiu)

Techninio personalo darbuotojai

14.

Įstaigos patalpose iškabinti plakatus apie COVID-19 prevencinius veiksmus bei apie darbą nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Direktoriaus pavaduotojas

15.

Užtikrinti paviršių, grindų valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip 1 kartą per dieną (naudojant dezinfekcines priemones).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

16.

Užtikrinti, kad įmonėje esantys tualetai, bendro naudojimo stalai, durų rankenos, laiptų turėklai ir kiti paviršiai būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

17.

Užtikrinti patalpų vėdinimą ne rečiau kaip 5 kartus per dieną (jei dirbama patalpose).

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Visi darbuotojai

18.

Užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą. Prie plautuvių turi būti pakankamai skysto muilo arba skysto antibakterinio muilo, vienkartinių

rankšluosčių, dezinfekcinių skysčių.

Darbuotojus informuoti apie rankų plovimo svarbą užkrečiamų ligų profilaktikai. Prie plautuvių pakabinti atmintines „Kaip taisyklingai plauti rankas“, prie dezinfekcinių skysčių stotelių „Kaip taisyklingai dezinfekuoti rankas“.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Techninio personalo darbuotojai

19.

Rekomenduojama laikytis padidinto atsargumo ir higienos, maksimalios fizinės distancijos priemonių.

Nerekomenduojama sveikintis spaudžiant ranką, apkabinant ar bučiuojant kitus.

Ekstremaliosios situacijos laikotarpiu

Visi darbuotojai