Menu Close

Mokestis už vaiko išlaikymą

Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

  • lopšelio grupėse – 2,20 Eur,
  • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

  – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

  • lopšelio grupėse – 1,70 Eur,
  • darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,90 Eur.

 Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą:

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms  ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

 Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 – vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniuteismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

  Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 – šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– vaikas nelanko įstaigos dėl:

– tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienoskuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; – įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

Plačiau susipažinti su vaiko maitinimo normos nustatymais galite čia:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymai.

Skip to content