Menu Close

Ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso organizavimas:

Vilniaus lopšelio – darželio “Gandriukas” ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa “Mažosios asmenybės žingsniai”

1 pav. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo modelis

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir gebėjimų vertinimas atliekamas, vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu

Vaikų pasiekimų ir gebėjimų lentelės, pagal vaiko amžių / pasiekimų žingsnius:

2-3 metų vaikų gebėjimai (2-3 žingsniai)

3-4 metų vaikų gebėjimai (3-4 -žingsniai)

4-5 metų vaikų gebėjimai (4-5 žingsniai)

5-6 metų vaikų gebėjimai (5-6 žingsniai)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso organizavimas:

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ugdomos šios kompetencijos, kurios tarpusavyje susijusios, jos ugdomos integraliai:

 • komunikavimo,
 • kultūrinė,
 • kūrybiškumo,
 • pažinimo,
 • pilietiškumo,
 • skaitmeninė ir socialinė,
 • emocinė ir sveikos gyvensenos.

Šių kompetencijų ugdymo rezultatai nurodyti dalykų pasiekimų raidos aprašymuose.

Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys:

 • gamtamokslinis ugdymas,
 • kalbinis ugdymas,
 • matematinis ugdymas,
 • meninis ugdymas,
 • visuomeninis ugdymas,
 • sveikatos ir fizinis ugdymas.

Šios ugdymo sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.

Priešmokyklinio ugdymo programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir gebėjimų vertinimas atliekamas vadovaujantis “Kompetencijų raidos aprašu”

Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus. Rekomendacija parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą. Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo mokytojo ir patvirtinta mokyklos vadovo.

Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais buvo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Skip to content