Menu Close

Teisės aktai

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (Suvestinė redakcija nuo 2022-12-21)

Švietimo įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-02-01 iki 2024-08-31)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija “Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų” patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2024-04-06)

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas “KOMPETENCIJŲ RAIDOS APRAŠAS”

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 2 priedas “PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA”

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo (Įsigalioja nuo 2017-04-25; Negalioja nuo 2025-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo“ pakeitimo (Įsigalioja 2023-09-05 (Šio įsakymo 3 punktas įsigalioja 2025 m. rugsėjo 1 d.)

Lietuvos Respublikos seimo nutarimas Dėl valstybės pažangos strategijos “Lietuvos ateities vizija “Lietuva 2050” patvirtinimo”

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA-2030“ (Įsigalioja nuo 2012-05-31; Negalioja nuo 2023-12-29)

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas “Dėl 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo”

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021–2030 M. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMA

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo” patvirtinimo (Galioja nuo 2023-03-11)

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-08-31)

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2024-02-06)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo”(Įsigaliojo nuo 2003-05-31)

Lietuvos Respublikos “Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas” (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30)

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01 iki 2024-04-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (Suvestinė redakcija nuo 2022-05-22)

Gandriuko darbo tvarkos taisyklės

Gandriuko krizių tvarkos aprašas

Gandriuko Lygių galimybių politika

Gandriuko privatumo politika

Skip to content