Menu Close

Pagalba ugdytiniui ir tėvams/globėjams

PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Konsultuoja tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais vaiko raidos klausimais.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, logopedu ir kitais įstaigos specialistais, organizuojant ir vykdant ugdymo procesą.
 • Atlieka individualius vaiko ar grupinius kolektyvo stebėjimus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Veda individualius ar grupinius ugdomuosius užsiėmimus vaikams.

Norint individualaus susitikimo su darželio psichologe Airida, būtina iš anksto suderinti priėmimo laiką (rašykite el. paštu: psichologas.gandriukas@gmail.com).

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

 • netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu;
 • negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;
 • ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;
 • nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;
 • negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;
 • skurdžiu žodynas, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Specialusis pedagogas pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikant įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Specialusis pedagogas taip pat:

 • Atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius. Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.
 • Bendradarbiauja su grupių mokytojais, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
 • Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

Konsultacijų laiką su darželio specialiaja pedagoge Aukse galima suderinti elektroniniu paštu: aukse.svazaite@gmail.com.

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.
 • Atlieka individualius vaiko ar grupinius kolektyvo stebėjimus.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Dėl vaiko adaptacijos sunkumų;
 • Jei vaikas turi elgesio, bendravimo, mokymosi  problemų;
 • Jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką.

Norint individualaus susitikimo su socialiniu pedagogu, būtina iš anksto suderinti priėmimo laiką.

Socialinė pedagogė Santa Viktorija (kreipiantis nurodykite ugdymo įstaigą)- el. paštas: socialine.pedagoge.santa@gmail.com.

Socialinė pedagogė Girmantė – tel. +370 5 2724621.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

Norint individualaus susitikimo su darželio maitinimo organizavimo specialiste Kristina būtina iš anksto suderinti priėmimo laiką (rašykite el. paštu: dietistas@gandriukas.vilnius.lm.lt arba skambinkite tel. +370 5 2724621).

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

Mūsų ugdymo įstaigai visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro “Vilnius sveikiau” Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus Visuomenės sveikatos koordinatorė Enrika Mečelytė kartu su Mobilia komanda.

Teikiamos paslaugos:

 • konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais.
 • teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje.
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje.
 • esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones.
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.
 • informuoja įstaigos direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

Enrikos Mečelytės kontaktai: tel. +370 690 27678; el. paštas: enrika.mecelyte@vvsb.lt.

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS (Šiuo metu neturime logopedo; logopedė Viktorija yra VPA):

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams.

Skip to content