Menu Close

Pagalba ugdytiniui ir tėvams/globėjams

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams.

 

PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Konsultuoja tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais vaiko raidos klausimais.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, logopedu ir kitais įstaigos specialistais, organizuojant ir vykdant ugdymo procesą.
 • Atlieka individualius vaiko ar grupinius kolektyvo stebėjimus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Veda individualius ar grupinius ugdomuosius užsiėmimus vaikams.

Norint individualaus susitikimo su psichologe, būtina iš anksto suderinti priėmimo laiką (rašykite adresu: ula.bend@gmai.com).

 

DIETISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi.
 • Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.
 • Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

 • konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais.
 • teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje.
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje.
 • esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones.
 • teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.
 • informuoja įstaigos direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.
 • Atlieka individualius vaiko ar grupinius kolektyvo stebėjimus.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Dėl vaiko adaptacijos sunkumų;
 • Jei vaikas turi elgesio, bendravimo, mokymosi  problemų;
 • Jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką.

Norint individualaus susitikimo su socialiniu pedagogu, būtina iš anksto suderinti priėmimo laiką. Tėvai priimami ketvirtadieniais 8-17 val. El. paštas: gandriukassocialinispedagogas@gmail.com

 

 

 

Skip to content